Nederlands
English

Privacy Statement


Als bezoeker en klant van linusharms-fineartprints heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld. In dit Statement is te lezen hoe en wanneer linusharms-fineartprints uw gegevens verwerkt en registreert.

 

Deze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Waar komen uw gegevens vandaan?
Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt ten minste in dat linusharms-fineartprints passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
linusharms-fineartprints respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening en informatieverstrekking en uw bezoek zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. linusharms-fineartprints verstrekt uw persoonlijke gegevens in beginsel niet aan derden, doch zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met uw toestemming en voor zover deze derden betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en deze gegevens noodzakelijk zijn.
linusharms-fineartprints heeft alleen uw naam- en adresgegevens (inclusief emailadres en telefoonnummer) nodig om zaken met elkaar te doen. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie.
In het geval van een bestelling op de webshop vragen wij ook uw betalingsgegevens welke wij laten controleren via onze payment provider, zonder dat zij de gegevens kunnen inzien. Deze gegevens bewaren wij veilig volgens de laatste technische beveiligingen. linusharms-fineartprints zal u alleen emails sturen die betrekking hebben op onze dienstverlening aan u.
Privacygevoelige gegevens worden alleen verwerkt indien u specifiek toestemming gegeven heeft, onder wettelijke verplichtingen (zoals gegevens op facturen, overeenkomsten en boekhouding), onder overeenkomsten of onder gerechtvaardigd belang.

 

Mollie / PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en/of PayPal. Mollie of PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en PayPal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en PayPal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s en PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Recht op inzage
Indien u wilt weten welke gegevens wij registreren, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens wij opgeslagen hebben over u. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. linusharms-fineartprints deelt eenieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op uw persoon of op uw bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.

 

Recht op correctie
U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat linusharms-fineartprints over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake doend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 

Recht op verwijdering
Indien u geen prijs stelt op communicatie met ons, indien onze samenwerking wordt beëindigd of als u zelf gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, dan zullen wij uw gegevens op verzoek per direct verwijderen. Standaard blijven deze gegevens maximaal een jaar na opzegging van onze overeenkomst(en) bij ons bekend, daarna worden ze verwijderd. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat linusharms-fineartprints over tot verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand.

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op een Nederlandse webserver die beveiligd is met SSL. Hierdoor zijn uw gegevens altijd veilig. De verleners van deze diensten nemen uw privacy serieus en voldoen aan de Nederlandse privacywetgeving. Tevens worden gegevens lokaal bewaard. In alle gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van meervoudige, actueel beveiligde opslag.

 

Cookies en gegevensverzameling
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. linusharms-fineartprints gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen puur ter analyse via bijvoorbeeld Google Analytics. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van linus harms-fineartprints geen cookies ontvangt.

 

Klachten of meer informatie?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van linusharms-fineartprints, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Privacy Statement


As a visitor and customer of linusharms-fineartprints you are entitled to careful protection of your personal data. This is data that relates to natural persons. The processing of these personal data takes place with the greatest possible care and with due observance of the European General Data Processing Regulation (AVG). This Privacy Statement has been prepared to guarantee your privacy as good as possible. In this Statement you can read how and when linusharms-fineartprints processes and records your data.

 

This web store has been developed with JouwWeb software. Personal data that you make available to us for the purposes of our services is shared with this party. JouwWeb has access to your data to offer us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. JouwWeb is required to take appropriate security measures based on the agreement we have concluded with them. These security measures consist of the application of SSL encryption and a strong password policy.
JouwWeb uses cookies to collect technical information regarding your use of the software, no personal data is collected and/or stored. JouwWeb reserves the right to share collected data within its own group to further improve services.

 

Where does your data come from?
Your data will be provided by yourself or will be entered by us if necessary based on your data. The processing of personal data complies with legitimate principles and guidelines such as the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation. This means at least that linusharms-fineartprints takes appropriate technical and organizational measures to protect personal data against loss or against any form of unlawful processing.

 

What do we use your information for?
linusharms-fineartprints respects the privacy of all users of this website and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We only use your data to ensure that our services and information provision and your visit go as quickly and easily as possible. We use this information only with your permission. linusharms-fineartprints does not, in principle, provide your personal data to third parties, but will only make them available to third parties with your permission and insofar as these third parties are involved in processing your order and this data is necessary.
linusharms-fineartprints only needs your name and address (including email address and telephone number) to do business with each other. We use this information to correctly address your orders and invoices and to keep you informed of your orders and other relevant correspondence.
In the case of an order on the webshop we also ask for your payment details which we have checked through our payment provider, without them being able to view the details. We store this data securely according to the latest technical protections. linusharms-fineartprints will only send you emails that relate to our services to you.
Privacy-sensitive data is only processed if you have given specific permission, under legal obligations (such as data on invoices, agreements and accounting), under agreements or under legitimate interest.

 

Mollie / PayPal
We use the Mollie and/or PayPal platforms to handle (part of) the payments in our web store. Mollie or PayPal processes your name, address and place of residence information and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie and PayPal have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie and PayPal reserve the right to use your data to further improve the service and to share (anonymous) data with third parties in that context. All the above-mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie's and PayPal's services for which they engage third parties. Mollie and/or PayPal do not store your data any longer than is permitted by law.

 

Right to view
If you want to know what information we register, you can contact us. We will show you as soon as possible which data we have stored about you. You have the option of viewing, changing or deleting this data at any time. linusharms-fineartprints informs everyone in writing, at their request, as soon as possible, but at the latest within two weeks after receiving the request, which personal data are being processed. After establishing your identity, you are entitled to view the registered data relating to your person or your company. The registered person is entitled to a copy of the available data that has been recorded about him.

 

Right to correction
You have the right to have factually incorrect data corrected. At the written request of a data subject, linusharms-fineartprints will proceed to improve, supplement and/or delete the personal data processed in relation to the applicant in the file, if and insofar as this data is factually incorrect, incomplete for the purpose of the processing, not are relevant or excessive, or are otherwise processed in violation of a legal regulation.

 

Right of removal
If you do not appreciate communication with us, if our cooperation is terminated or if you yourself make use of the right to be forgotten, we will immediately remove your data upon request. By default, this data will be known to us for a maximum of one year after the termination of our agreement(s), after which it will be deleted. At the written request of a person concerned, linusharms-fineartprints proceeds to the deletion of the personal data processed in relation to the applicant in the file.

 

Where is your data stored?
Your data is stored on a Dutch web server that is secured with SSL. This means your data is always safe. The providers of these services take your privacy seriously and comply with Dutch privacy legislation. Data is also stored locally. In all cases, multiple, current-protected storage is used for this.

 

Cookies and data collection
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. linusharms-fineartprints uses cookies to recognize you when you revisit this website. Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies do not provide any information regarding personal identification and are purely for analysis via, for example, Google Analytics. You can set your browser so that you do not receive cookies when visiting linus harms-fineartprints.

 

Complaints or more information?
If you have any questions about the Privacy Policy of linusharms-fineartprints, you can contact us.